Firma ECOMOST s.r.o. provozuje autorizovanou „Laboratoř měření hluku ECOMOST“

                                                                                                                             
Laboratoř měření hluku ECOMOST
Laboratoř je autorizovaná Státním zdravotním ústavem v Praze podle zákona č.258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, ve vymezeném rozsahu činností uvedeném v příloze Osvědčení o autorizaci č. U0030100317 ze dne 25.4.2017
Předmět autorizace G 1 -  měření  slyšitelného hluku ve venkovním chráněném prostoru
Předmět autorizace G 2 –  měření slyšitelného hluku ve venkovním a ve vnitřním chráněném  prostoru staveb
Předmět  autorizace G 7 –  měření hluku v pracovním prostředí

Ing. Eduard Stöhr je
–   oprávněný zpracovatel dokumentace a posudků podle § 19 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v aktuálním znění
     / Osvědčení o odborné způsobilosti č. j.16 594/4497/OEP/92 /
 -    soudní znalec jmenovaný předsedou  Krajského soudu v Ústí n. L. dne 26.8.1991 zn. Spisová Spr. 3346/91 v oboru Technické obory různé – specializace měření a hodnocení hluku v životním a pracovním prostředí.
 

Nabídka  k o m p l e x n í h o   řešení  problematiky hluku

Měření :
- měření a hodnocení hlučnosti v pracovním prostředí z hlediska  platných   hygienických předpisů (časové snímky, hluková expozice, impulsní hluk, vysokofrekvenční hluk, kategorizace pracovišť)
- měření hlučnosti jednotlivých zdrojů hluku z hlediska technických norem
- měření  přenosu  hluku  -  možnost  současného  měření  na třech  místech
- měření hlučnosti v životním prostředí - možnost současného měření na třech místech (komunální hluk - silnice, železnice)
 
Měřené veličiny
- hladiny hluku A, C, L,  oktávová a třetinooktávová analýza hluku, LAeq, LEPd , LAE, statistické hodnoty hladin hluku L1 , L10 , L90 ,libovolnou hladinu Lx , distribuce a kumulace hladin, časový záznam a další

Výpočtově:
-  návrhy ke snížení hluku v pracovním prostředí - od  ideových až  po výkresovou dokumentaci
- návrhy na snížení hlučnosti jednotlivých zdrojů hluku - od ideových až po výkresovou     dokumentaci
návrhy a výpočty protihlukových stěn, valů, krytů zařízení ap.
- odborné posudky vlivu hluku na životní prostředí včetně návrhů  na snížení vlivu jednotlivých zdrojů
- studie vlivu hluku z projektovaných staveb na životní prostředí  jako podklad pro územní rozhodnutí, stavební povolení ap.
-  návrh a realizace akustických úprav vnitřních prostor

Copyright © 2023. Všechna práva vyhrazena.
www.ecomost.cz
Designed & Programmed by www.online4u.cz - webdesign, tvorba www stránek, tvorba internetových obchodů