Firma ECOMOST s.r.o. byla založena v roce 1995. Zakladatelem firmy je Ing. Eduard Stöhr. Činnost firmy je od počátku směrována do dvou oblastí a to:

- problematika hlučnosti
- problematika posuzování vlivu na životní prostředí ( E.I.A./ S.E.A. )

Firma vstoupila na trh velmi úspěšně a velice rychle získala dobré jméno u zákazníků v celé České republice. Většina těchto zákazníků se postupně stala zákazníky stálými, což vedlo k dalšímu dynamickému vývoji společnosti. V současné době je Laboratoř „Měření hluku ECOMOST“ autorizována podle zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů. Mimo měření hluku je zákazníkům nabízen kompletní servis v oblasti problematiky hluku, tj. od hlukových studií k projektovaným stavbám, výpočtům v oblasti stavební akustiky, komunálního hluku, analýzy zdrojů hluku a přenosových cest hluku až po konkrétní návrhy protihlukových opatření. Dále firma provádí kontrolu při realizaci protihlukových opatření, případně zastupuje zákazníky při jednáních s orgány státní správy ad. Kromě všech uvedených činností je možno zákazníkům nabídnou i zpracování znaleckého posudku znalcem v oboru „Měření a hodnocení hluku v životním a pracovním prostředí“.

Oblast posuzování vlivů na životní prostředí je zajišťována držitelem autorizace podle §19 zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. Obdobně jako v případě řešení problematiky hluku je i zde pro zákazníky zajištěn kompletní servis včetně předjednání a projednání jednotlivých dílčích problémových oblastí s orgány státní správy, případně se zainteresovanými organizacemi.


Mezi další služby nabízené zákazníkům patří zpracování rozptylových studií autorizovanou osobou, geologické a hydrogeologické posudky, inventarizační biologický průzkum a další činnosti, které jsou zajišťovány dlouhodobými osvědčenými externími spolupracovníky s vysokou odbornou kvalifikací.


Sídlo firmy naleznete v ulici Jana Vrby 1717/5 v městě Most.
 

Copyright © 2023. Všechna práva vyhrazena.
www.ecomost.cz
Designed & Programmed by www.online4u.cz - webdesign, tvorba www stránek, tvorba internetových obchodů